22 8280102, 728 513 549 biuro@edukaris.pl

O NOWEJ FORMULE EGZAMINU MATURALNEGO

Wprowadzenie

Nowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązują od 2015 roku. Co jest istotne podczas nauki przedmiotów maturalnych? Zdaniem pani Krystyny Szumilas, poprzedniej Minister Edukacji Narodowej, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dokładne zapoznanie się z wymaganiami maturalnymi. Cytując Minister: Szczególną uwagę będziemy przykładać do sprawdzania umiejętności korzystania z wiedzy, a także Waszej samodzielności, twórczego działania, rozwiązywania problemów, a nie tylko działania w oparciu o dobrze znane algorytmy.

Zmiany w maturach dotyczą zarówno struktury egzaminu, rodzaju zadań egzaminacyjnych, a także innego sposobu ich oceniania. Oto kilka ważnych informacji.

1. Przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym

Nowa formuła egzaminów maturalnych jest konsekwencją wprowadzenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także propozycji zgłaszanych przez uczelnie wyższe. Dlatego na egzaminie maturalnym od 2015 roku pojawił się obowiązek przystąpienia do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wybór przedmiotu dodatkowego jest dowolny. Każdy może wybrać dowolny przedmiot z listy podanej przez CKE i wcale nie musi to być przedmiot, którego uczono się w szkole. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie matury, ale odnotowuje się je na świadectwie. Maturzysta może również przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. Uzyskane wyniki mają wpływ na rekrutację na uczelnie.

2. Wypowiedź ustna podczas egzaminu z języka polskiego

Prezentacja maturalna odeszła do lamusa. Maturzysta będzie musiał się zmierzyć z wylosowanym tekstem kultury i na jego podstawie przygotować dłuższą wypowiedź. Należy wykazać się zrozumieniem tematu, znajomością utworów literackich, umiejętnością analizy i interpretacji, wiedzą teoretyczno-literacką, a także kompetencjami komunikacyjnymi (poprawnością językową, odpowiednim doborem słownictwa). Umiejętność budowania wielozdaniowych wypowiedzi na wskazany temat oraz kultura prowadzenia rozmowy są niezbędne. Przygotowanie dobrej wypowiedzi jest sztuką i tej sztuki można się nauczyć. Przykładowe realizacje wypowiedzi oraz jej schemat można znaleźć w informatorze maturalnym.

3. Język obcy nowożytny jako obowiązkowy i dodatkowy

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy i można go zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.

4. Nowy sposób przedstawiania wyników egzaminów - w procentach i na skali centylowej

Na świadectwie maturalnym wyniki z egzaminów z części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych będą przedstawione w procentach oraz na skali centylowej. Pozwoli zatem na określenie, jaki odsetek maturzystów uzyskał taki sam lub słabszy wynik. Ten nowy sposób prezentacji wyników ma być także uwzględniany przy rekrutacji na studia. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziła opinię, że wprowadzenie tej dodatkowej skali ułatwi rekrutację i uczynią ją bardziej obiektywną.

5. Ocenianie holistyczne, czyli czy każda strategia jest dobra, jeśli rozwiązuje problem

W przypadku oceniania w zadaniach otwartych zarówno krótkiej, jak i dłuższej odpowiedzi będzie obowiązywał schemat oceniania holistycznego. Zostaną w nim uwzględnione przykłady wielu metod rozwiązania ze wskazaniem punktów krytycznych: pokonanie zasadniczej trudności, pełne rozwiązanie, brak sukcesu. Przyznanie kolejnych punktów będzie informacją o zbliżeniu się do pełnego rozwiązania. Rozwiązanie będzie określało wymagany zakres merytoryczny odpowiedzi, ale nie będzie wzorcem oczekiwanego sformułowania (za wyjątkiem nazw).

Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie. Liczy się umiejętność dobrania odpowiedniej strategii do nietypowych warunków, korzystania ze zdobytej wiedzy i rozwiązanie problemu. Dlatego w kształceniu w nowej podstawie programowej kładzie się nacisk na stosowanie zintegrowanej wiedzy, porównania, wnioskowanie, kategoryzowanie, eksperymentowanie, wskazywanie współzależności oraz związków przyczynowo-skutkowych. Szczegółowe informacje na temat przykładowych zadań wraz z rozwiązaniami oraz sposobami ich oceniania zostały podane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

6. Od gimnazjum po liceum - wymagany zakres wiadomości i umiejętności

Trzeba pamiętać, że gwarancją sukcesu maturalnego jest opanowanie przez ucznia umiejętności opisanych w podstawie programowej dla wszystkich etapów kształcenia. Przykładowo, niektóre treści nauczania zostały przypisane do gimnazjum, ale również mogą pojawić się na maturze.

7. Świadectwo

W związku ze zmianami od 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór świadectwa. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.