22 8280102, 728 513 549 biuro@edukaris.pl

PŁATNOŚCI I REGULAMIN

Zamówienie usługi edukacyjnej

Zamówienie usługi edukacyjnej w postaci kursu maturalnego następuje w momencie dokonania płatności za kurs.

Zamówienie usługi edukacyjnej oznacza akceptację regulaminu kursów EDUKARIS.

Formy płatności

  • Płatności należy dokonać przelewem na konto wskazane poniżej.

Kontrahent: Edukaris-Ośrodek Kształcenia
Kod, miasto: 00-375 Warszawa
Adres biura: Smolna 13 lok 409
Nr rachunku: 14 1440 1299 0000 0000 0506 7197
Tytułem kurs maturalny, imię nazwisko, przedmiot, (ewentualnie nazwa aktualnej promocji, oznaczenie zniżki)

Regulamin

Poniżej, w formie pliku .pdf, zamieszczamy pełny regulamin kursów EDUKARIS
Regulamin Kursów EDUKARIS.

W kolejnych akapitach przestawiamy najistotniejsze informacje z regulaminu.

Terminy wpłat

Opłatę za kurs należy uiścić zwyczajowo do pierwszych, najpóźniej do drugich zajęć. W przypadku korzystania z promocji okresowych lub zniżek opłatę należy wnieść w terminie określonym w aktualnie obowiązujących warunkach korzystania z promocji i zniżek.

Istnieje możliwość warunkowego przyjęcia na kurs (tylko w przypadku wolnych miejsc w grupie). W takiej sytuacji należy podpisać z organizatorem kursów umowę płatnosci ratalnej.

O miejscu w grupie decyduje w pierwszej kolejności data wpłaty, zaś w drugiej kolejności data zgłoszenia na kursy.

Warunki płatności ratalnych

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za kurs w dwóch lub trzech ratach, po uzgodnieniu z organizatorem terminów spłat i podpisaniu indywidualnej umowy płatności ratalnej. Niewniesienie opłaty w ciągu 2 tygodni po upływie regulaminowego terminu powoduje skreślenie z listy słuchaczy.

Uwaga! Przy płatności ratalnej nie obowiązują zniżki - wszelkie systemy zniżek i promocje okresowe nie dotyczą płatności ratalnych. Cena za kurs dla płatności ratalnej jest zapisana w ofercie nad aktualną ceną promocyjną.

Warunki rezygnacji

Kursant może zrezygnować z kursu najpóźniej do trzecich kolejnych zajęć od rozpoczęcia się danego kursu. Informację o rezygnacji z kursu należy złożyć w formie pisemnej - za datę upoważniającą do zwrotu uważa się dzień przyjęcia przez organizatora podania. W takiej sytuacji następuje zwrot kwoty pomniejszonej o koszt odbytych zajęć. Po tym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.

Rezygnacja z kursu jest możliwa do trzecich kolejnych zajęć od daty rozpoczęcia danego kursu. Oznacza to, że podanie o rezygnację z kursu należy złożyć organizatorowi najpóźniej przed trzecimi z kolei zajęciami licząc od rozpoczęcia kursu. Data złożenia podania o rezygnację, winna być datą wcześniejszą (lub tą samą) niż data trzecich zajęć z kolei. W przypadku rezygnacji w dniu trzecich zajęć z kolei, podanie przyjmiemy przed rozpoczęciem tych zajęć. Po odbyciu się trzecich kolejnych zajęć od rozpoczęcia kursu, rezygnacja z kursu i zwrot kwoty nie będą możliwe.

W przypadku, gdy kursant dopisał się na zajęcia po trzecich zajęciach z kolei (lub na trzecie) od rozpoczęcia kursu, rezygnacja jest możliwa do najbliższych kolejnych zajęć kursowych, licząc od momentu, w którym kursant odbył pierwsze zajęcia (zazwyczaj 7 dni).